Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 214.50 €/мт
Царевица MATIF 206.50 €/мт
Рапица MATIF 454.25 €/мт
Пшеница CBOT 577.75 ¢/b
Царевица СВОТ 440.50 ¢/b
Соя СВОТ 1,162.75 ¢/b
Соев шрот СВОТ 345.00 $/st
Соево масло СВОТ 45.14 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 815.00 лв/мт

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване
 
(1) Въведение

(А) “Уебсайт” е сайтът https://agroportal.bg, който има за цел да информира потребителите за актуални новини и ценови нива на зърнените пазари. Уебсайтът предоставя възможност за регистрация и абонамент за достъп до платено съдържание чрез изпращане на онлайн формуляр. Заявяване на абонамент е възможно също чрез изпращане на имейл или чрез заявяване по телефон.
(Б) “Оператор” на уебсайта е “Агрикор” ЕООД.
(В) “Потребител” е всяко лице, посетило и използващо Уебсайта. 
(Г) "Общите условия на ползване" ("Условията") съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Оператора по отношение на ползването на Уебсайта от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Уебсайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Уебсайта и е достъпен на следния URL адрес https://agroportal.bg/общи-условия-за-ползване.html по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При регистрацията си на Уебсайта на Оператора Потребителите декларират и изрично посредством попълване на полето „Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
(Д) "Поръчка" е заявка от Потребител, чрез която той декларира намерението си да закупи определени избрани от него услуги чрез Уебсайта. Приемането на Поръчката от Оператора означава сключване на споразумение за предоставяне на информацията обект на поръчка.
(Е) "споразумение" е изразено съгласие между Оператора и Потребителя, за предоставяне на достъп до информацията намираща се на Уебсайта на URL адрес: https://agroportal.bg/  срещу заплащане от Потребителя на съответната абонаментна такса.  Споразумение се сключва между Потребителя и Оператора чрез използване на средствата за комуникация от разстояние, след приемане на Поръчката от страна на Оператора по правилата, уточнени в настоящите Общи условия.

 
(2) Данни за Оператора

(А) Седалище и адрес на управление: Република България, Варна 9002, район Одесос ул. Петко Каравелов №22, партер
(Б) Адрес за кореспонденция: Република България, Варна 9002, район Одесос, ул. “П.Каравелов” №22, телефон (052) 511 237, адрес на електронна поща: office@agroportal.bg
(В) Вписване в публични регистри: а)Търговски регистър към Агенцията по вписвания на Р.България: 175425685;  б)Регистър на администраторите на лични данни № 273890
(Г) Регистрация по ЗДДС: BG175425685

 (3) Условия за абонамент

В настоящите Условия "абонамент" означава право на достъп до зоните с ограничен достъп на Уебсайта, описани в този раздел, а "абонат" означава потребител, който има такова право по силата на настоящия раздел.
(А) Достъпът до определени области на Уебсайта е ограничен само за Абонати. Операторът си запазва правото да ограничава достъпа до определени области на Уебсайта, или върху целия сайт, по своя собствена преценка.
(Б) Всеки Потребител може да стане Абонат на Уебсайта след извършване на следните три стъпки:
1. Изпращане на заявка за абонамент по е-мейл, телефон или онлайн през секцията Абонамент
2. Заплащане на абонаментната такса за избрания период в зависимост от степента на достъп (избор на абонаментен план)
3. Получаване на потвърждение за заплатен абонамент
Потребителите имат възможност да идентифицират и коригират грешки във входните данни преди да поръчат своя абонаментен план, като Уебсайтът няма да позволи неправилно плащане да бъде обработено без на Потребителя да бъде дадена възможност да прегледа, провери и потвърди, че всички входни данни са верни, преди процесът на абонамент да е завършен и потвърден.
Абонаментът ще бъде активиран автоматично, след потвърждение за платена абонаментна такса. 
(В) Таксите за абонамент са посочени на Уебсайта без ДДС.
(Г) Методите на плащане на абонамент в Уебсайта са: банков превод или онлайн с кредитна/дебитна карта. Банкова сметка: 
Обединена Българска Банка
SWIFT: UBBSBGSF
IBAN: BG28UBBS80021047121350
(Д) Операторът си запазва правото да променя таксите за абонамент без предупреждение и по свое усмотрение, като публикува новите им размери на Уебсайта. Въпреки това, тези промени няма да се прилагат за периода до изтичане на срока на абонаменти, по които е постъпило пълно плащане на абонаментната такса.
(Е) Таксите за абонамент, посочени в уебсайта, се отнасят за индивидуални клиенти - фермери и търговци на зърно. За абонаменти на институции, фондации, асоциации, тържища и борси, информационни агенции, банки и други се прилагат различни условия, договаряни с Оператора индивидуално за всеки отделен случай.
(Ж) Операторът има право да прилага индивидуална ценова политика, както и да отказва абонаментна услуга по своя преценка и без ангажимента да предоставя аргументи за тези свои решения. Операторът има право да отмени абонамент с писмено предизвестие от 30 дни, без причина, като в случай на постъпило плащане за период, надвишаващ този срок, Операторът връща остатъка от абонаментната такса, пропорционално на действащите такси в момента на отправяне на предизвестието.
(З) Всеки регистрирал се Потребител/Абонат сам избира своето потребителско име и парола, за да получи достъп до зоните с ограничен достъп на Уебсайта. Задължение на Потребителите/Абонатите е да пазят своето име и парола в тайна.
(И) Всеки абонат има възможност да достъпва секциите за съответното ниво на абонамент на уебсайта от максимум 2 устройства - десктоп и мобилен телефон. За целта всеки абонат се верифицира с имейл и телефон. Всеки абонат, нарушаващ това условие и споделящ своето име и парола с трети лица, които не са абонати на сайта, ще се счита за неспазващ Общите условия на сайта и съответно подлежащ на всички произтичащи от това нарушение правни последствия.
(Й) Абонаментът продължава за съответния период, заплатен от Потребителя/Абоната и при спазване на условията за предсрочно прекратяване в съответствие с тези Условия за ползване.
(К) Абонатът има право да се откаже от достъпа си до секцията за абонати преди изтичане на срока на заплатения абонаментен план. Операторът няма задължение да възстановява абонаментната такса или частта от нея на Потребител,  който по свое желание заявява предсрочно прекратяване на избрания по-рано от него абонаментен план.
(Л) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие за сключване с Оператора на споразумение за ползване на информационни услуги.
 
(4) СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
(А)  Операторът предоставя възможност за Поръчка на Абонамент по следния начин:
• чрез Уебсайта;
• чрез контакт с Оператора по телефона и/или чрез Електронната поща.
(Б) Сключването на Споразумение между Абоната и Оператора става след предварително направена от Абоната Поръчка и нейното пълно и надлежно заплащане към Оператора.
(В) Операторът предоставя възможност на Абоната да направи Поръчка чрез Уебсайта по описания начин в точка (3) Условия за абонамент.
(Г) След изпълнение на условията по точка (3) Споразумението се счита за сключено. Във всеки случай предоставянето на неактуални или неверни данни от страна на Абоната, може да възпрепятства реализирането на Споразумението.
(Д). В случай на сключване на споразумение с използване на други средства за комуникация от разстояние:
• Операторът изпраща на Потребителя електронно съобщение с потвърждение на съдържанието на предложената оферта.
• Потребителят изпраща на Оператора Поръчката с помощта на електронно съобщение на имейл адреса, от който е получил горното потвърждение.
• За Потребител, който не притежава Профил и не е приел по-рано Общите условия, е необходимо приемането на Общите условия.
(Е) В отговор на направената Поръчка, Операторът изпраща на Потребителя съобщение на посочения от Потребителя за тази цел имейл адрес, с потвърждение за получената Поръчка, и се заема с удостоверяването ѝ.
(Ж) След удостоверяване на Поръчката, и изпълнени условия по точка (3) „Условия за абонамент“, Операторът без неоправдано забавяне активира достъпа на Абоната до услугите, предлагани според заявения Абонамент за определения период, но при всички случаи само и единствено след получаване на уговореното плащане към Оператора.
(З) Абонатът приема, че Операторът може да прекрати споразумението и достъпа на Абоната до услугите предлагани на Уебсайта и да предприеме мерките по точка (10) „Нарушения на Условията за ползване“, ако Абонатът наруши някое от Общите Условия по някакъв начин, или ако Операторът разполага с основателна причина да подозира, че са нарушени тези Условия.
(И) Абонатът се съгласява, че при прекратяване на това Споразумение по каквато и да е причина, имайки предвид типа на предлаганите услуги, Операторът има правото да запази цялата  платена сума за предоставената услуга и Абонатът не претендира за възстановяването и.


 
(5) Достъп до секцията за абонати

Достъпът до секцията за Абонати, изпращаните материали (анализи, обзори и т.н.) по електронна поща и всички други платени услуги, предоставяни от Уебсайта, са за индивидуална (персонална) употреба. В този смисъл, за индивидуални абонаменти, извършени по общия ред, се забранява предоставянето на потребителско име/парола за достъп на трети лица, служители, членове на сдружения и асоциации. Групов абонамент за ползване от членове на браншови организации, служители в институции, фирми се договаря индивидуално с Оператора.
При използването на Уебсайта регистрираните Потребители и Абонати не трябва да:
(А) публикуват, преиздават или препечатват по какъвто и да е било начин материали от Уебсайта (включително изпращат чрез е-мейл или публикуват на друг сайт);
(Б) продават, отдават под наем или под лиценз каквато и да е част от материалите на сайта;
(В) показват материали от Уебсайта публично;
(Г) възпроизвеждат, дублират, копират или по друг начин да използват материали от Уебсайта на Оператора;
(Д) редактират или изменят по какъвто и да е начин материали на/от Уебсайта на Оператора; 
(Е) разпространяват материали от този сайт, с изключение на съдържанието, специално и изрично предоставено на разположение за разпространение.
 

(6) Допустимо използване

(А) Освен ако не са Абонати, Потребителите не трябва да влизат или да се опитват да получат достъп до тези части на Уебсайта, които са ограничени само за регистрирани Потребители с платен абонамент.
(Б) Потребителите не трябва да използват Уебсайта по никакъв начин, който причинява или може да причини увреждане или намаляване на наличието или достъпността на интернет страницата; или по някакъв начин, който е незаконен, измамен или вреден, или във връзка с всякакви незаконни, измамни или вредни цели или дейности.
(В) Потребителите не трябва да използват настоящия сайт, за да копират, съхраняват, приемат, предават, изпращат, употребяват, публикуват или разпространяват материал, който се състои от (или е свързан с) всякакъв проследяващ софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, руткит или друг злонамерен софтуер.
(Г) Потребителите не могат да извършват каквито и да е систематични или автоматизирани дейности по събиране, запазване, съхраняване или обработване на данни (включително, но без ограничение) при или във връзка с използването на Уебсайта, без изричното писмено съгласие на Оператора.
(Д) Потребителите не трябва да използват Уебсайта, за да предават или изпращат непоискани търговски съобщения.
(Е) Потребителите не могат да използват Уебсайта за всякакви цели, свързани с маркетинг или реклама, без изричното писмено съгласие на Оператора.
 
 
(7) Интелектуална собственост

Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали (статии, таблици, анализи, графики), файлове и информация, съдържащи се на Уебсайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Оператора или на негови контрагенти и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Ползвайки Уебсайта, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуална собственост върху тези материали и ресурси, съответно нямат и право да използват последните по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие и разрешение на Оператора.
Потребителите могат да гледат, изтеглят и запазват материали от Уебсайта само за своя лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в Условията за ползване.
 
 
(8) Ограничени гаранции

(А) Операторът гарантира на Абонатите, че абонаментната услуга ще бъде предоставена с необходимата грижа и умения и че ще използва всички разумни усилия, за да се запази достъпността на интернет страницата (при условията на планирана поддръжка на Уебсайта) по време на срока на абонамента.
(Б) Операторът не гарантира изчерпателността или точността на информацията, публикувана на този сайт.
(В) Потребителите и Абонатите се съгласяват, че част от информацията, публикувана на този сайт е предоставена от страна на Потребителите и че Операторът невинаги е в състояние да преглежда, одобрява или редактира тази информация.

 
(9) Ограничения и изключения на отговорността
 
(А) Операторът не носи отговорност пред Потребителите за евентуални претърпени от тях загуби или щети от всякакъв характер, произтичащи от използването на този Уебсайт.
(Б) Операторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди върху бизнеса на Потребителите, включително (и без ограничение) загуба или намаление на печалба, доходи, приходи, употреба, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности и добра воля.
(В) Операторът не носи отговорност пред Потребителите по отношение на евентуална загуба или щета, причинена от технически проблем в неговата база данни или софтуер. Операторът не носи отговорност във връзка с каквито и да били специални, непреки или последващи загуби или щети.
(Г) Потребителите приемат, че Операторът има интерес да ограничава личната отговорност на своите работници и служители. Имайки предвид това, Потребителите приемат, че Операторът на Уебсайта е организация с ограничена отговорност и се съгласяват, че няма да повдигат искове лично срещу отделни работници или служители, по отношение на каквато и да било загуба или повреда във връзка с Уебсайта и тези Условия за ползване. 

 
(10) Нарушения на Условията за ползване

Без да се засягат останалите права, съгласно настоящите Условия за ползване, ако някой от Потребителите наруши тези Условия по някакъв начин, или ако Операторът разполага с основателна причина да подозира, че са нарушени тези Условия от конкретен Потребител/Абонат, Операторът може:
(А) да изпрати до Потребителя/Абоната едно или повече официални предупреждения;
(Б) временно да прекрати достъпа му до сайта;
(В) да забрани достъпа до Уебсайта за постоянно;
(Г) да прекрати абонамента на Абоната. Когато абонаментът е прекратен по тази причина, Операторът няма задължение за възстановяване на остатъка от таксата за абонамент, която е заплатена.
(Д) да блокира устройства, използващи неговия IP адрес;
(Е) да се свърже с неговия доставчик на интернет услуги и поиска блокиране на достъпа на този Потребител до сайта;
(Ж) да внесе съдебен иск срещу Потребителя за нарушаване на тези Условия за ползване;
(З) да спре и / или деактивира акаунта му;
(И) заличи и / или редактира някои или всички материали от генерираното от Потребителя съдържание.
 

(11) Обезщетение

Потребителите се задължават да обезщетят Оператора за всякакви загуби, щети, пасиви и разходи (включително и без ограничение за съдебни разноски и всякакви суми, платени от Оператора на трета страна при уреждане на иск или спор въз основа на становище на правните съветници на Оператора), понесени или претърпени от Оператора, произтичащи от всяко нарушение от тяхна страна на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване, или произтичащи от всякакви претенции, че са нарушили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

 
(12) Уебсайтове на трети страни

Уебсайтът съдържа връзки към други уеб сайтове, притежавани и експлоатирани от трети страни. Тези връзки не са препоръки. Операторът няма контрол върху съдържанието на сайтовете на трети страни, и не носи отговорност за тях, както и за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от страна на Потребителите.
 
 
(13) Прехвърляне

(А) Операторът може да прехвърли, заложи или по друг начин използва своите права и / или задължения по силата на тези Условия, без да уведомява или получава съгласието на Потребителите - при условие, че спазва гаранциите към своите Потребители и Абонати, приети в настоящите Условия.
(Б) Потребителите/Абонатите не могат да прехвърлят, залагат или по друг начин да променят техните права и / или задължения по силата на тези Условия за ползване.
 
 
(14) Обработка на лични данни

За да направи използването на Уебсайта agroportal.bg по-удобно, Операторът се нуждае от определена лимитирана лична информация за всеки свой посетител. Събирането на лични данни се налага с цел нормалната комуникация между Оператора и Потребителите, наличието на обратна връзка и удостоверяването, че лицето, извършващо абонамент за сайта или ползващо услугите на Оператора е оторизирано за това. Операторът уважава личните данни на Потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. 
С регистрацията и абонирането за този сайт Потребителите приемат, че са запознати и приемат всички условия от Политика за защита на личните данни, която представлява неразделна част от Условията за ползване.

 
(15) Изключването на права на трети лица

Тези Условия за ползване са в полза на Потребителите и Оператора и не са предназначени за ползване от трета страна. Упражняването на правата на Потребителите и Оператора във връзка с тези Условия за ползване не е предмет на съгласието на трето лице.
 

(16) Други разпоредби

(А) Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Оператора по повод ползването на Уебсайта, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Република България.
(Б) Операторът може да измени Общите условия по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени абонаменти преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Условия.
(В) В случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло.
(Г) Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила от 25 май 2018.

Последни редакции:
  • 14 септември 2023 - добавен метод на плащане с дебитни/кредитни карти
  • 14 ноември 2023 - включване на 2-факторно удостоверяване за абонатите на сайта